Contact Shoshana

Do you want to contact Rivka Malka about coaching school?